Ulga podatkowa na badania i rozwój

Ulga podatkowa na badania i rozwój

Niemiecka ustawa o wsparciu podatkowym na badania i rozwój (Forschungszulagengesetz, w skrócie: FZulG) z dnia 14 grudnia 2019 roku wprowadziła nowy rodzaj wsparcia podatkowego na badania oraz rozwój w postaci ulgi na badania. Celem tej ulgi podatkowej jest wzmocnienie pozycji Niemiec jako miejsca inwestycji oraz stymulowanie działalności badawczej, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw. Z dzisiejszego artykułu dowiesz się więcej informacji na temat nowej ulgi podatkowej, która dołączyła do doskonale rozwiniętego systemu finansowania niemieckich projektów.

Dodatki na badania – kto może się o nie ubiegać?

Prawo do ulgi na badania mają podatnicy, którzy nie podlegają ograniczeniom oraz osoby, które im podlegają, o ile nie są zwolnione z opodatkowania. Niemiecka ulga na badania dostępna jest dla tych, którzy osiągają dochody z:

  • rolnictwa,
  • leśnictwa,
  • handlu,
  • samozatrudnienia.

Ulgę na badania i rozwój można otrzymać niezależnie od sytuacji dochodowej. Istotne jest jednak, aby projekt badawczo-rozwojowy (projekt B+R) został rozpoczęty po 1 stycznia 2020 roku, to jest 2 stycznia 2020 roku. Wówczas będzie kwalifikowalny do ulgi. Projekty badawczo-rozwojowe to takie, które należą do minimum jednej z kategorii badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.

Aplikacja do rozliczania podatku w Niemczech

Ulga podatkowa na badania — ile wynosi wysokość zasiłku badawczego?

Kwota ulgi na badania i rozwój w Niemczech związana jest z kosztami kwalifikującymi się do objęcia tą ulgą w przypadku projektów badawczo-rozwojowych. Do wydatków kwalifikowalnych w tychże projektach, które realizowane są we własnym zakresie, zalicza się:

  • wynagrodzenie brutto pracowników zatrudnionych w projekcie B+R beneficjenta,
  • kwalifikowalne wydatki własne.

Jeśli projekt badawczo-rozwojowy jest realizowany w formie badań kontraktowych przez stronę trzecią, to do kosztów kwalifikowanych zalicza się 60% wynagrodzenia poniesionego z tego tytułu.

Ulga na badania – co zrobić, aby ubiegać się o grant badawczy?

Ubieganie się o dodatek na badania i rozwój jest dwuetapowy. Etap pierwszy to złożenie wniosku o wydanie certyfikatu, drugi zaś — złożenie wniosku o przyznanie ulgi na badania.

Etap pierwszy do otrzymania dodatku badawczego BSFZ – złożenie wniosku o wydanie certyfikatu

Aby otrzymać niemiecką ulgę na rozwój i badania w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek w Biurze Certyfikacji Badań Naukowych (BSFZ) o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że kwalifikujemy się do projektu badawczo-rozwojowego. Jest ono wstępnym warunkiem do ubiegania się o ulgę na rozwój i badania w urzędzie skarbowym. W jednym wniosku może znaleźć się kilka projektów, a składać należy go za pośrednictwem strony internetowej BSFZ.

Biuro Certyfikacji Badań Naukowych – jednostka certyfikująca dotacje badawcze

Niemieckie Biuro Certyfikacji Naukowych odpowiada między innymi za ocenę zawartości projektu B+R oraz sprawdzanie, czy może być on zakwalifikowany do ulgi na badania i rozwój. Do jego zadań należy także przesyłanie zaświadczeń bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego firmy, która składa wniosek.

Etap drugi – złożenie wniosku o przyznanie ulgi na badania

Drugi etap ubiegania się o niemiecką ulgę podatkową na badania i rozwój polega na złożeniu wniosku o przyznanie ulgi we właściwym urzędzie skarbowym, który odpowiedzialny jest za opodatkowanie uprawnionego przedsiębiorstwa według jego dochodów. Wniosek zawsze należy składać po zakończeniu roku obrotowego, w którym poniesiono kwalifikujące się wydatki na stosowne projekty. Odnosi się to do wszystkich projektów B+R spełniających określone wymagania. Co to oznacza w praktyce? Niemiecki wniosek o ulgę na badania składa się w urzędzie na podstawie roku finansowego. Ulga nie jest przyznawana wyłącznie na konkretny projekt B+R. W przypadku wieloletnich projektów należy złożyć wniosek za każdy rok finansowy. Urząd dokładnie sprawdzi informacje znajdujące się w dokumencie i, jeśli wszystkie wymogi będą spełnione, określi wysokość ulgi w zawiadomieniu. Wniosek o przyznanie dodatku badawczego składa się za pośrednictwem portalu internetowego Mój Elster. Konieczne jest podanie wszystkich informacji wymaganych do ustalenia wysokości dodatku badawczego. Do wniosku nie trzeba dołączać żadnych innych dokumentów, nawet certyfikatu BSFZ.

Prawo zasiłków badawczych – kiedy wypłacana jest ulga?

Ulga na badania nie jest wypłacana od razu po rozliczeniu. Całą jej wysokość zalicza się na poczet naliczonego podatku w ramach kolejnego, pierwszego rozliczenia podatku dochodowego lub podatku od osób prawnych. Jeśli po odliczeniu tej kwoty zostanie nam nadwyżka, to będzie ona wypłacona w formie zwrotu.

Zachęty podatkowe na badania i rozwój – gdzie szukać dalszych informacji?

Więcej informacji odnoszących się do dodatku na badania i rozwój oraz składaniu wniosków znaleźć można w piśmie BMF z dnia 11 listopada 2021 roku w sprawie przyznawania dodatków na badania, a także na oficjalnej stronie internetowej Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych. Do obliczenia wysokości ulgi na badania i rozwój związanej z naszym projektem badawczo-rozwojowym warto skorzystać z programu do obliczania zwrotu podatku z Niemiec.