Separacja majątkowa a podatki w Niemczech

Separacja majątkowa a podatki w Niemczech

Zgodnie z prawem w większości przypadków małżonkowie żyją w tak zwanym ustroju majątkowym małżeńskim opartym na wspólnocie majątkowej zawartej w umowie małżeńskiej. Czym jest wspólnota majątkowa, dla kogo będzie najlepsza i czy istnieją dla niej jakieś alternatywy? Tego wszystkiego dowiesz się z dzisiejszego artykułu.

Rozdzielenie majątku i wspólne rozliczenie podatkowe

Rozdzielenie majątku między osobami w związku małżeńskim jest formą ustroju majątkowego małżeńskiego. Każdy z małżonków jest jedynym właścicielem swojego majątku, który nabył przed zawarciem małżeństwa lub po ślubie. Jeżeli małżeństwo zakończy się rozwodem lub śmiercią, to współmałżonek, którego majątek w trakcie trwania małżeństwa był mniejszy niż majątek drugiej osoby, nie otrzyma żadnej rekompensaty. W przypadku rozdzielności majątkowej osoby w związku małżeńskim mogą zarządzać swoim majątkiem bez zgody współmałżonka. Dotyczy to także:

  • wszystkich przedmiotów należących do wspólnego gospodarstwa domowego,
  • majątku dwóch osób traktowanego jako całość.

Aplikacja do rozliczania podatku w Niemczech

Zwrot podatku za wydzielenie majątku — rozdzielność majątkowa a wspólnota zysków

We wspólnocie zysków istnieje możliwość ich wyrównania, jeżeli małżonkowie zdecydują się na rozwód. Jak to przebiega? Temu z małżonków, który w trakcie trwania małżeństwa zgromadził większy majątek niż druga osoba, przysługuje roszczenie i wyrównanie zysków w wysokości połowy różnicy. Wspólnota zysków nie sprawia jednak, że w wyniku zawarcia małżeństwa majątek dwóch osób musi zostać połączony.

Separacja podatkowa majątku spadkowego — umowa małżeńska

Rozdzielność majątkowa w związku małżeńskim musi zostać wyraźnie uzgodniona. Robi się to za pomocą umowy małżeńskiej potwierdzonej przez notariusza. Można w niej znaleźć porozumienie małżonków dotyczące rozdzielności majątkowej. Umowę można uznać za nieważną, gdy sąd stwierdzi, że jest niemoralna. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy:

  • wykluczała wyrównanie zysków,
  • wykluczała inne skutki rozwodu (wyrównanie renty lub alimentów po ustaniu małżeństwa),
  • w momencie zawierania umowy między małżeństwem istniała nierównowaga strukturalna. 

Wydzielenie ulgi w podatku od spadków majątkowych

Prawa współmałżonka do dziedziczenia są ograniczone umową o rozdzielności majątkowej i zależą od liczby dzieci.

  • W przypadku braku potomstwa małżonek dziedziczy połowę.
  • W przypadku posiadania jednego dziecka małżonek dziedziczy połowę.
  • W przypadku posiadania dwójki dzieci małżonek dziedziczy jedną trzecią.
  • W przypadku posiadania trójki dzieci małżonek dziedziczy jedną czwartą.

Współmałżonek jest jedynym spadkobiercą, a jego udział wynosi połowę ustawowych kwot dziedziczenia. W przypadku wspólnoty zysków kwota ta powiększana jest o zryczałtowany zysk w wysokości jednej czwartej wartości spadku. Nie dotyczy to jednak rozdzielności majątkowej. Oprócz tego, jeżeli w testamencie znajdzie się zapis, że współmałżonek jest wydziedziczony, to może on dochodzić rzeczywistych zysków poza obowiązkowym udziałem we wspólnocie zysków. Takie działanie nie jest możliwe w przypadku rozdzielności majątkowej.

Wydzielenie podatku od spadków majątkowych — co wybrać zamiast rozdzielności majątkowej?

Rozdzielność majątkowa często idzie w parze z niekorzystnymi skutkami podatkowymi. Nic dziwnego, że niemieccy podatnicy rozważają alternatywne rozwiązania. Jednym z nich jest zmodyfikowana wspólnota zysków możliwa do uzgodnienia w umowie majątkowej małżeńskiej. Dla kogo będzie najlepsza? Na pewno można się nad nią zastanawiać, gdy udziały spadkowe i obowiązkowe mają być utrzymywane na najniższym poziomie. Przykładem niech będzie zabezpieczenie sukcesji przedsiębiorstwa, które ma odziedziczyć i kontynuować nasze dziecko. W tym wypadku obowiązkowe udziały współmałżonka wydziedziczonego w części lub całości zostają ograniczone.

Podatek spadkowy w przypadku rozdzielenia majątku — podsumowanie

W powyższym wpisie wyjaśniliśmy, czym jest rozdzielność majątkowa i jakie są różnice między nią a wspólnotą zysków. Opisaliśmy także, jak rozdzielenie majątku między małżonkami wpływa na rozliczenie podatkowe. Ostateczne wyliczenia takich kwot nie należą do najprostszych, dlatego zachęcamy do skorzystania z darmowej aplikacji do rozliczania podatku w Niemczech. Dzięki pakietowi PREMIUM dostępnemu w programie Taxando szybko i bezpiecznie obliczysz zwrot podatku z tytułu rozdzielności majątkowej.