Ogólne warunki handlowe

1. Informacje ogólne

1.1 Zakres obowiązywania

Ogólne warunki handlowe obowiązują w wersji dostępnej w chwili zawarcia umowy w odniesieniu do wszystkich relacji biznesowych między nami – firmą taxando GmbH, Almstadtstraße 8, 10119 Berlin, a Państwem czyli użytkownikiem. Niniejszym jednoznacznie zakazuje się stosowania innych Ogólnych warunków handlowych, odbiegających od wskazanych poniżej.

1.2 Uzgodnienie dotyczące umowy

Umowa została sporządzona w języku niemieckim. Udostępnienie umowy w innych językach ma jedynie funkcję pomocniczą.

1.3 Rejestracja

Warunkiem korzystania z pełnego zakresu funkcji i treści naszej strony internetowej/aplikacji jest w pierwszej kolejności utworzenie konta użytkownika. Podczas tego procesu użytkownik jest proszony o wprowadzenie danych wymaganych do realizacji usług przez naszą firmę. Istotną informacją jest, czy rejestracja dokonywana jest w imieniu konsumenta czy firmy. Potwierdzenie wprowadzonych danych następuje po naciśnięciu przycisku „Zarejestruj się”. Rejestracja jest zakończona po pierwszym zalogowaniu się użytkownika na naszej stronie internetowej po wprowadzeniu tych danych. Hasło umożliwiające dostęp do obszaru osobistego należy traktować ściśle poufnie i w żadnym wypadku nie wolno go przekazywać podmiotom trzecim. Obowiązkiem użytkownika jest podjęcie niezbędnych działań, mających na celu wykluczenie przekazania hasła do wiadomości podmiotów trzecich. Konta klienta nie można przekazywać innym użytkownikom/klientom ani podmiotom trzecim. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące skutkiem nadużycia hasła.

1.4 Pobieranie naszej aplikacji przez App Store lub Play Store

Nasza aplikacja jest dostępna zarówno w Apple App Store, jak i Google Play Store. Pobieranie następuje za pośrednictwem odpowiedniej platformy App Store. Aby pobrać aplikację, konieczne jest konto użytkownika. Można je utworzyć w App Store lub Play Store. Podczas korzystania ze sklepów oferujących aplikacje obowiązują ustalone przez nich warunki użytkowania. Po pobraniu i instalacji aplikacji można się zarejestrować po raz pierwszy lub zalogować się, wprowadzając dostępne dane klienta/użytkownika. Zawarcie umowy i zapis tekstu umowy następują zgodnie z punktem 1.5 niniejszych Ogólnych warunków handlowych.

1.5 Zawarcie umowy

1.5.1 Z konsumentami

Po rejestracji jako konsument można albo wykonać zdjęcie zaświadczenia o podatku od wynagrodzenia i przesłać je na serwer, dzięki czemu dane zostaną wprowadzone automatycznie, albo wprowadzić je ręcznie. Następnie należy wybrać metodę płatności i ew. zapisać dane banku, przed potwierdzeniem zlecenia kliknięciem przycisku „Zapłać”. Przed finalizacją zlecenia prosimy sprawdzić, czy wprowadzone dane są prawidłowe i kompletne. Wprowadzanie zmian będzie później niemożliwe.

W kolejnym etapie dostępne są trzy scenariusze:

  1. Przesłanie z pomocą Taxando
  2. Przesłanie z zastosowaniem indywidualnego certyfikatu
  3. Przesłanie bez certyfikatu

W przypadku wyboru pierwszej opcji, użytkownik zostaje przekierowany do naszego partnera Onfido (zarządzanego przez Onfido, 40 Long Acre, London WC2E 9LG, Wielka Brytania), za pośrednictwem którego dokonuje identyfikacji.

Deklaracja o ochronie danych firmy Onfido jest dostępna na stronie: https://onfido.com/privacy/
Warunki korzystania ze strony Onfido są dostępne na stronie: https://onfido.com/termsofuse/

Jeżeli identyfikacja nie powiedzie się, do dyspozycji są jeszcze dwie inne możliwości przesłania danych.

Deklaracja użytkownika po zawarciu umowy i potwierdzeniu tekstu dotyczącego wygaśnięcia prawa do odwołania przed upływem ustawowego terminu odstąpienia od umowy w przypadku usług zostaje przy zastosowaniu protokołu ELSTER i wybranej metody przesyłania przekazana do odpowiedniego urzędu skarbowego. W razie braku potwierdzenia tekstu dotyczącego wcześniejszego wygaśnięcia prawa do odwołania w przypadku usług, rozpoczęcie realizacji usługi nastąpi dopiero po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Udostępnienie naszej platformy stanowi ofertę wiążącą, którą użytkownik przyjmuje po wprowadzeniu danych i potwierdzeniu przyciskiem „Zleć z obowiązkiem zapłaty”. Przyjęcie zlecenia jest jednoznaczne z zawarciem umowy.

Po zawarciu umowy użytkownik musi ponadto wydrukować swoje oświadczenie, aby złożyć podpis i wysłać je do odpowiedniego urzędu skarbowego. W razie chęci zadeklarowania wpływów zagranicznych, należy załączyć odpowiedni formularz EU/EOG. W przypadku sporządzenia oświadczenia za pomocą naszej aplikacji lub braku drukarki, możemy przesłać dokumenty nieodpłatnie drogą pocztową.

Klientom posiadającym plik certyfikacyjny Elster oferujemy opcjonalnie możliwość podpisu elektronicznego deklaracji podatkowej i przekazania do danego urzędu skarbowego. Aby skorzystać z tej funkcji, należy załadować plik certyfikacyjny Elster w naszym serwisie internetowym/aplikacji, a następnie wprowadzić indywidualny kod PIN. Nie zapisujemy danych certyfikatu (ani kodu PIN).

Tekst umowy jest zapisywany przez nas i przesyłany do użytkownika po przesłaniu zlecenia wraz z niniejszymi Ogólnymi warunkami handlowymi i informacjami dla klienta w formie tekstowej (np. e-mailem, faksem lub drogą pocztową). Tekst umowy po przesłaniu zlecenia nie jest już dostępny do wglądu przez stronę internetową/aplikację. Stronę internetową z tekstem umowy można wydrukować za pomocą funkcji wydruku w przeglądarce.

1.5.2 Z firmami

Jeżeli użytkownik dokonał rejestracji jako firma i chce przy pomocy naszej aplikacji wypełniać deklaracje podatkowe swoich klientów, musi uprzednio zawrzeć z nami oddzielną umowę. W tym przypadku zwraca się szczególną uwagę na § 87 ordynacji podatkowej (Abgabenordnung) oraz wynikające z niego obowiązki. Bliższe informacje znajdują się w tekście umowy.

Następnie zgodnie z opisem w punkcie 1.5.1 można wprowadzić dane klientów (albo przy pomocy zdjęcia albo ręcznie) i powierzyć nam zlecenie przesłania dokumentów do określonego urzędu skarbowego. Przedsiębiorcy mają natomiast możliwość sporządzenia i edycji większej liczby zaświadczeń o podatku od wynagrodzenia jednocześnie.

Zawarcie umowy oraz zapis tekstu umowy następuje wtedy zgodnie z punktem 1.5.1. Przed finalizacją zlecenia prosimy sprawdzić, czy także własne wprowadzone dane są prawidłowe i kompletne. Wprowadzanie zmian będzie później niemożliwe. Deklaracje podatkowe klientów użytkownika są wówczas na jego zlecenie przekazywane do odpowiedniego urzędu skarbowego – zgodnie z § 87d ordynacji podatkowej.

Przy przekazywaniu danych klientów użytkownika na jego zlecenie stosujemy certyfikat Elster. Umożliwia on sygnowanie deklaracji podatkowej podpisem elektronicznym.

Ponadto oferujemy firmom możliwość stosowania własnego certyfikatu Elster do sygnowania deklaracji podatkowych (brak przekazywania danych w treści zlecenia).

Ponadto można odczytywać online dane dotyczące decyzji podatkowej (jeżeli odpowiedni urząd skarbowy udostępnia te dane elektronicznie). Są to kluczowe dane decyzji podatkowej. Nie zastępują one pisemnej decyzji podatkowej urzędu skarbowego, doręczanej drogą pocztową.

2. Opis usług

2.1 Informacje ogólne

Taxando to aplikacja umożliwiająca tworzenie deklaracji podatkowych, a następnie przesyłanie ich przy wykorzystaniu protokołu ELSTER. Nasza płatna oferta obejmuje zatem tylko elektroniczne przesyłanie danych podatkowych za pośrednictwem interfejsu Elster do urzędu skarbowego. Nie oferujemy zatem żadnych usług doradztwa podatkowego i nie zastępujemy ich. Wszelkie informacje, deklaracje i przykłady wyświetlane w serwisie stanowią ogólne wyjaśnienia. Odnoszą się one do standardowej sytuacji podatkowej bez uwzględniania indywidualnych okoliczności. Nie oferujemy także żadnej merytorycznej kontroli wprowadzanych danych. Wszelkie kwestie merytoryczne należy omówić z doradcą podatkowym. Nasz kalkulator podatkowy oblicza zwroty lub dopłaty podatku wyłącznie na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika. Kalkulacja nie posiada prawnej mocy wiążącej. Decyzja o rzeczywistej kwocie zwrotu lub dopłaty podatku jest wydawana przez odpowiedni urząd skarbowy.

2.2 Realizacja usług

Zastrzegamy sobie prawo do zlecania realizacji umowy lub jej części podmiotom trzecim.

2.3 Opóźnienia w realizacji usług

Nie odpowiadamy za opóźnienia w realizacji usług spowodowane siłą wyższą oraz wyjątkowymi i niemożliwymi do przewidzenia wydarzeniami, którym nie można zapobiec nawet przy zachowaniu najwyższej staranności (w szczególności strajki, rozporządzenia urzędowe lub prawne oraz przypadki nieprawidłowej i niezgodnej z przepisami dostawy własnej pomimo transakcji zastępczej). Użytkownik uprawnia świadczeniodawcę do przesunięcia terminu realizacji usługi o czas występowania wydarzenia utrudniającego jej wykonanie.

2.4 Odstąpienie od umowy

W przypadku braku dyspozycyjności wynikającej z powyższych przyczyn możemy odstąpić od umowy. Jednocześnie zobowiązujemy się niezwłocznie poinformować użytkownika o braku dyspozycyjności i zwrócić ew. uiszczone płatności.

2.5 Czas realizacji usługi

O ile nie dokonano odrębnych uzgodnień, usługa zostaje wykonana w ciągu 5 dni. Początek terminu usługi w przypadku płatności z góry przypada na dzień po udzieleniu zlecenia płatności bankowi realizującemu przelew, a w przypadku płatności za pobraniem lub na fakturę – dzień po zawarciu umowy. Termin upływa piątego dnia następującego po tym dniu. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada w sobotę, niedzielę lub ustawowy dzień wolny od pracy w kraju świadczenia usługi, termin kończy się kolejnego dnia roboczego.

3. Płatność

3.1 Ceny

Wszystkie ceny są podane z podatkiem VAT.

3.2 Opóźnienie w płatności

Opóźnienie w płatności ma miejsce, gdy nie zostanie ona uiszczona w terminie dwóch tygodni od otrzymania faktury. W razie opóźnienia naliczane są odsetki w wysokości 5 punktów procentowych powyżej bazowej stawki oprocentowania Europejskiego Banku Centralnego wzgl. 9 punktów procentowych powyżej bazowej stawki oprocentowania Europejskiego Banku Centralnego w przypadku czynności prawnej, w której nie uczestniczy konsument. Jeżeli płatność nie zostanie uiszczona w ustalonym terminie, zastrzegamy sobie prawo do wystawienia rachunku na kwotę 2,5 euro tytułem opłaty za monit. Nie narusza to prawa do dochodzenie roszczeń odszkodowawczych wykraczających poza ten zakres. Zalegającemu w płatności pozostaje możliwość wykazania, że nie powstała żadna szkoda lub jej wymiar jest minimalny.

3.3 Prawo zatrzymania

Dochodzenie prawa zatrzymania przysługuje użytkownikowi tylko w zakresie takich roszczeń wzajemnych, których termin upłynął i które opierają się na tym samym stosunku prawnym co zobowiązanie użytkownika.

3.4 Płatności SEPA i prenotyfikacja

Płatności za faktury można regulować za pośrednictwem polecenia zapłaty SEPA. Warunkiem tego jest udzielenie nam odpowiedniej zgody (Podstawowe Polecenia Zapłaty lub ew. Polecenie Zapłaty SEPA B2B). W przypadku płatności za faktury obejmujące dostawy i usługi za pośrednictwem procedury Podstawowego Polecenia Zapłaty SEPA/Polecenia Zapłaty SEPA B2B, użytkownik otrzymuje informację wstępną o inkaso. Termin informacji wstępnej (prenotyfikacji) w przypadku Polecenia Zapłaty SEPA B2B zostaje skrócony do jednego dnia. W przypadku CORE, standardowego polecenia zapłaty przy pierwszym poleceniu zapłaty (FRST)/ jednorazowym poleceniu zapłaty (OOFF) termin zostaje skrócony do pięciu dni, natomiast przy kolejnym poleceniu zapłaty (RCUR) do dwóch dni. Użytkownik ma obowiązek zapewnić dostępność środków na koncie w wysokości wystarczającej do pokrycia płatności. Koszty powstałe na skutek braku realizacji polecenia zapłaty lub jego zwrotu, są naliczane użytkownikowi, o ile brak realizacji lub zwrot nie wynikał z naszej winy.

4. Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy przysługującym konsumentom zawierającym umowy na odległość

Pouczenie o prawie do odstąpienia od umow

Prawo do odstąpienia od umowy

Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni.<br> Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia jej zawarcia. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, użytkownik musi nas (taxando GmbH, Almstadtstraße 8, 10119 Berlin, telefon: +49 30 551 698 94, w-mail: office@taxando.de) poinformować w jednoznacznym oświadczeniu (np. listownie, telefaksem lub e-mailem) o decyzji o odstąpieniu od umowy. Można użyć załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, nie jest to jednak wymagane.<br> Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy przesłać oświadczenie o zamiarze skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy jesteśmy zobowiązaniu do zwrotu wszelkich płatności otrzymanych od użytkownika, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, wynikający z wyboru innego rodzaju dostawy niż oferowanej przez nas, najtańszej opcji dostawy standardowej) niezwłocznie, nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym wpłynęło do nas oświadczenie o odstąpienia od tej umowy. Przy zwrocie stosujemy ten sam środek płatniczy, którego użyto przy pierwotnej transakcji, chyba że dokonano odrębnych uzgodnień; w żadnym przypadku z tytułu zwrotu nie zostanie naliczona rekompensata na rzecz użytkownika.<br> Jeżeli na życzenie użytkownika realizację usług rozpoczęto w trakcie terminu odstąpienia od umowy, ma on obowiązek płatności kwoty stanowiącej udział całego zakresu usług przewidzianego w umowie, zrealizowany do momentu poinformowania nas o zamiarze skorzystania z prawa do odstąpienia.

– Koniec pouczenia o odstąpieniu od umowy –

Uwagi szczególne dotyczące wygaśnięcia prawa do odstąpienia od umowy przed upływem ustawowego terminu

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przed upływem ustawowego terminu, gdy w pełni zrealizowaliśmy usługę, a rozpoczęcie jej realizacji nastąpiło po wyraźnej zgodzie użytkownika i jednoczesnym potwierdzeniu przyjęcia do wiadomości, że prawo do odstąpienia wygasa w chwili pełnej realizacji zapisów umowy.

5. Zakres odpowiedzialności użytkownika

5.1 Informacje ogólne

Użytkownik jest odpowiedzialny za treść i prawidłowość przekazywanych danych i informacji. Nie mogą one stać w sprzeczności z obowiązującymi ustawami ani niniejszymi Ogólnymi warunkami handlowymi. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać danych, których treści naruszają prawa podmiotów trzecich (np. prawa osobiste, prawa do nazwy, prawa do marki, prawa autorskie itd.).

5.2 Zwolnienie

Niniejszym zostajemy zwolnieni z wszelkich roszczeń, które mogą kierować do nas podmioty trzecie z powodu takich naruszeń. Obejmuje to także zwrot kosztów wymaganej reprezentacji prawnej.

5.3 Zabezpieczenie danych

Użytkownik jest współodpowiedzialny za zabezpieczenie przesyłanych informacji. Nie możemy być pociągani do odpowiedzialności za utratę przesłanych informacji, ponieważ nie przejmujemy ogólnej gwarancji zabezpieczenia danych.

5.4 Treści stanowiące nadużycie (np. zdjęcia, dane)

Treści stanowiące nadużycie będą przez nas usuwane bez uprzedniego powiadomienia. Z treściami takimi mamy do czynienia np. w następujących przypadkach:

  • przesyłanie spamu,
  • przesyłanie i zapis wirusów, robaków komputerowych, trojanów oraz szkodliwych kodów komputerowych, plików, skryptów, agentów lub programów,
  • wczytywanie programów mogących zakłócać pracę, pogarszać jej jakość lub uniemożliwiać jej realizację,
  • próba uzyskania nieuprawnionego dostępu do naszego serwisu lub poszczególnych modułów, systemów lub aplikacji bądź zapewniania dostępu podmiotom trzecim.

W razie wielokrotnych naruszeń zastrzegamy sobie prawo do blokady lub usunięcia konta. Dokonane płatności nie podlegają w takim przypadku zwrotom.

5.5 Dane profilowe

Użytkownik jest zobowiązany do stałej aktualizacji wprowadzonych treści i ustawionych danych profilowych oraz niezwłocznego poinformowania nas o przypadkach nadużycia profilu.

5.6 Przestrzeganie wymagań prawnych

Jeżeli użytkownik korzysta z naszego serwisu jako firma, zgodnie z § 87 d ordynacji podatkowej, ma obowiązek dowieść, że przed zleceniem przekazania danych uzyskał pewność co do osoby i adresu klienta (identyfikacja) i zapisał odpowiednie dane.<br> Rejestr musi być przechowywany zarówno przez nas (zleceniobiorcę), jak i przez użytkownika (zleceniodawcę) przez okres pięciu lat; termin archiwizacji rozpoczyna się po upływie roku od ostatniej transmisji danych.

My, jako zleceniobiorcy mamy obowiązek udostępnić użytkownikowi czyli zleceniodawcy te dane w przystępnej formie celem zatwierdzenia. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie sprawdzić kompletność i poprawność udostępnionych danych.

Firma zobowiązuje się ponadto do zawarcia z nami oddzielnej umowy w zakresie przetwarzania danych zlecenia.

5.7 Odpowiedzialność użytkownika

Udostępniamy użytkownikowi wyłącznie aplikację do sporządzania deklaracji podatkowej, nie sprawdzamy jednakże, czy dane wpisane do formularza podatkowego za pomocą naszej aplikacji (np. rodzaj dochodu, ulgi podatkowe) są poprawne i kompletne. Użytkownik jest przed skorzystaniem z naszego serwisu zobowiązany dowiedzieć się, jak informacje należy wpisać w deklaracji podatkowej. Nie sprawdzamy deklaracji podatkowej pod względem poprawności i kompletności. Udostępniamy jedynie naszą aplikację do samodzielnego wykorzystania.

6. Możliwość korzystania z usług

6.1 Rozwój usługi / dostępności

Dąży się do uzyskania dostępności sięgającej 92%. Dokładamy wszelkich starań, aby dostosować nasze usługi do aktualnych postępów technologicznych. Z tego względu zastrzegamy sobie prawo do zmian zakresu uzgodnionych usług, o ile zmiany te nie naruszają meritum usługi oraz przy uwzględnieniu interesów partnera umowy są dla niego akceptowalne. Jesteśmy także uprawnieni do zarządzania przerw w pracy strony internetowej/aplikacji w celu aktualizacji i konserwacji lub ich całkowitej dezaktywacji w akceptowalnych ramach. Nie przejmujemy ponadto gwarancji za dostępność oferowanych usług w każdej chwili i nie zapewniamy, że oferowane usługi lub ich części mogą być udostępniane do użytku w każdym miejscu.

6.2 Wymagania techniczne

Korzystanie ze strony internetowej/aplikacji wymaga odpowiednich kompatybilnych urządzeń. Uzyskanie i utrzymanie urządzenia w stanie umożliwiającym korzystanie z usług strony internetowej/aplikacji pozostaje w gestii klienta.

7. Odpowiedzialność

7.1 Wyłączenie odpowiedzialności

My oraz nasi przedstawiciele ustawowi oraz podmioty wspierające nas w realizacji usług ponosimy odpowiedzialność wyłącznie za działanie z premedytacją lub rażące niedbalstwo. O ile dotyczy to istotnych warunków umowy (a więc takich obowiązków, których przestrzeganie ma istotne znaczenie dla osiągnięcia celu umowy), odpowiedzialność obejmuje także lekkie zaniedbanie. Odpowiedzialność ogranicza się przy tym do możliwych do przewidzenia, typowych szkód. Wobec przedsiębiorstw odpowiadamy w przypadku naruszenia obowiązków umownych nie stanowiących jej istotnej części na skutek rażącego niedbalstwa w wysokości możliwej do przewidzenia, typowej szkody.

7.2 Zastrzeżenie odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy odpowiedzialności za szkody wynikające z naruszenia życia, ciała lub zdrowia. Przepisy ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostają nienaruszone przez to wyłączenie odpowiedzialności.

7.3 Zabezpieczenie danych

W ramach realizacji zlecenia wdrażamy efektywne działania w celu zabezpieczenia danych, nie przejmujemy jednak ogólnej gwarancji zabezpieczenia danych przekazanych przez użytkownika. Odpowiedzialność za regularne wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych, zapobiegających ich utracie leży po stronie użytkownika. Podczas realizacji uzgodnionej usługi zachowujemy niezbędną staranność i zabezpieczamy dane zgodnie z wymaganą wiedzą specjalistyczną. Nie zapewniamy jednak, że zapisane treści lub dane, do których dostęp ma użytkownik, nie zostaną nieumyślnie uszkodzone lub zafałszowane, zagubione lub częściowo usunięte. W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za utratę danych na skutek ataków cyperprzestępców, które nie wynikają z naszej winy.

7.4 Odpowiedzialność za dane

Udostępniamy jedynie interfejs do sporządzania deklaracji podatkowych. Z tego względu nie przejmujemy żadnej gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność, kompletność, jakość lub zgodność z prawem deklaracji sporządzonych przez użytkownika. W szczególności nie odpowiadamy za dane z zaświadczenia o podatku od wynagrodzenia wczytane za pomocą technologii OCR (skanowanie i wczytywanie). Odpowiedzialność za kontrolę i wprowadzanie danych podatkowych leży po stronie użytkownika.

8. Uzgodnienia końcowe

8.1 Właściwość miejscowa sądu

Wyłączną właściwością miejscową sądu do rozwiązywania wszelkich sporów prawnych wynikających z niniejszej umowy jest siedziba naszej firmy, o ile użytkownik jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub właścicielem wyodrębnionego majątku publiczno-prawnego lub nie posiada właściwości miejscowej sądu na terenie Republiki Federalnej Niemiec.

8.2 Wybór prawa

O ile nie występują nieodzowne postanowienia ustawowe wynikające z prawa krajowego użytkownika, obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

8.3 Procedura rozwiązywania sporów konsumenckich

Komisja Europejska stworzyła platformę internetową do rozstrzygania online sporów dotyczących zobowiązań wynikających z umów zawieranych przez Internet (platforma ODR &ndash; On-line Dispute Resolution). Platforma ODR jest dostępna pod poniższym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nie jesteśmy przygotowani ani zobowiązani do uczestniczenia w procesie rozstrzygania sporów przed konsumenckim biurem mediacyjnym.

8.4 Klauzula salwatoryjna

Nieskuteczność poszczególnych postanowień nie narusza ważności pozostałych Ogólnych warunków handlowych.

Back to top